DOB

.   .   .

STRUČNI RAD LOGOPEDA OBUHVAĆA RAD S DJECOM SVIH DOBNIH SKUPINA, TE RAD S ODRASLIMA.

1. RANA DJEČJA DOB

  • od prve do treće godine života - preventiva, savjetovanje, praćenje, poticanje govora;
  • od treće do kraja 5 godine života - testiranje, terapija poteškoća artikulacije (dyslaliae), mucanja, poremećaja pažnje, koncentracije;

2. PREDŠKOLSKA DOB

  • priprema za školu, usvajanje prečitalačkih vještina, usvajanje vještina pisanja, obogaćivanje vokabulara, širenje spoznaja;

3. ŠKOLSKA DOB

  • terapija svih poremećaja i poteškoća: pažnje, koncentracije, čitanja, pisanja, računanja, učenja;

4. ODRASLI

  • terapija različitih tipova afazija, dizartrija, te ostalih verbalnih i neverbalnih komunikacijskih smetnji, nastalih kao posljedica cerebrovaskularnih inzulta, tumora, cerebralnih trauma, degenerativnih bolesti.